Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: DSA Creations;
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, welke met DSA Creations een overeenkomst van opdracht aangaat;
 3. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij DSA Creations zich verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst producten en/of diensten te leveren tegen betaling van een overeengekomen koopsom en/of loon, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende loon, dan wel een redelijk loon.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten vanuit DSA Creations, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door DSA Creations uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offerte

 1. De door DSA Creations gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop van maximaal zes (6) weken na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Indien DSA Creations een product dient te ontwikkelen wordt de aanbieding gedaan op basis van door de opdrachtgever aangeleverde schriftelijke specificaties.

Artikel 4. Termijnen

 1. Indien tussen opdrachtgever en DSA Creations een termijn is overeengekomen waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen -, of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en DSA Creations in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de diensten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en DSA Creations overeengekomen is.

Artikel 5. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke DSA Creations naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van DSA Creations te stellen. DSA Creations bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. DSA Creations heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart DSA Creations voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
 5. Eventueel door DSA Creations gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade aan de zijde van DSA Creations, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 6. Feitelijke opdrachtnemer

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de entiteit DSA Creations en aldus niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers.
 2. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Indien DSA Creations op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van DSA Creations.
 2. DSA Creations kan verlangen dat voor de betreffende meerwerkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tot stand komt.

Artikel 8. Honorarium

 1. De door DSA Creations uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. DSA Creations heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door DSA Creations aan te wijzen derde. Naast het honorarium worden de door DSA Creations gemaakte onkosten en de declaraties van door DSA Creations ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. DSA Creations heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is DSA Creations gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht.
 6. Over alle door opdrachtgever aan DSA Creations verschuldigde bedragen worden, indien de wet daartoe verplicht, de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9. (wan) Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever van de aan DSA Creations verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is DSA Creations gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door DSA Creations gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor het maximale bedrag dat is toegestaan. Ter bepaling van dit bedrag kan in uitzonderlijke gevallen worden geconfirmeerd aan hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten 2012.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van DSA Creations daartoe aanleiding geeft, is DSA Creations van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door DSA Creations te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is DSA Creations gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan DSA Creations uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten welke zien op de verleende diensten dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.
 2. Klachten welke zien op de factuur dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht zullen partijen nader overleg voeren over een minnelijke oplossing van de betreffende kwestie.

Artikel 11. Garantie

 1. DSA Creations kan tot vier weken na (op)levering worden aangesproken uit hoofde van garantie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Als na onderzoek door DSA Creations blijkt dat een opdracht niet zonder meer deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of er herstel-, dan wel vervangings- werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. DSA Creations is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht, dan wel van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van DSA Creations voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door DSA Creations uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 3. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van DSA Creations beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 4. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op driemaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 2.500,–, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 5. Elke aansprakelijkheid van DSA Creations voor hulppersonen, daaronder mede begrepen uit hoofde van opzet of bewuste roekeloosheid, wordt uitgesloten.
 6. Partijen zijn gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. DSA Creations is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van adviezen, ontwerpen, sculpturen, logo’s, beletteringen, advertenties, etalages en dergelijke.
 2. Na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan DSA Creations verschuldigde komt aan de afnemer ter zake het voorgaande slechts een gebruiksrecht toe.
 3. Het is de afnemer niet toegestaan de door DSA Creations geleverde werkzaamheden c.q. bewerkte zaken aan te wenden voor verkoop of promotiedoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van DSA Creations. DSA Creations is wel gerechtigd gebruik te maken van het voortschrijdend inzicht dat elke opdracht verschaft.
 4. De afnemer zal de bewerkte zaak niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het doel op basis waarvan de overeenkomst tussen partijen is gesloten.
 5. Afnemer is aan DSA Creations per overtreding van de bepalingen van dit artikel een boete verschuldigd van € 25.000,–. Deze boete wordt naast de schadevergoeding op grond van de wet gevorderd.
 6. Afnemer garandeert gerechtigd te zijn het label/merk, alsmede de van afnemer afkomstige monsters en/of tekeningen te gebruiken en vrijwaart DSA Creations tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 14. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart DSA Creations voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan DSA Creations geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart DSA Creations (medewerkers van DSA Creations en door DSA Creations ingeschakelde derden daaronder begrepen) voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud (gebruiksrecht)

 1. Na levering blijft DSA Creations eigenaar van geleverde zaken en daarop rustende rechten zolang opdrachtgever:
  • tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of elke andere tussen partijen bestaande overeenkomsten;
  • voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de betreffende overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
  • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat DSA Creations toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan DSA Creations te verpanden.
 5. Eerst na voldoening van al hetgeen de opdrachtgever verplicht is geworden uit hoofde van deze en andere tussen partijen bestaande overeenkomsten staat het opdrachtgever vrij om het gebruiksrecht op geleverde voor eigen beheer aan te wenden. Het (al dan niet tegen betaling) verhandelen van de bestaande gebruiksrechten valt geenszins onder aanwenden voor eigen beheer.

Artikel 16. Opzegging

 1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever tenminste het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door DSA Creations opgegeven uren voor diensten die reeds ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 2. Bij voortijdige opzegging is de opdrachtgever tevens gehouden de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden, de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden, alsmede mogelijke schade welke DSA Creations door de opzegging lijdt, het één en ander conform hetgeen hieromtrent is bepaald in boek 6 Burgerlijk Wetboek.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin DSA Creations gevestigd is, tenzij dwingend rechtelijk een andere rechter bevoegd is verklaard.